Rodzaje tłuszczów

Tłuszcze zbudowane są z długich łańcuchów atomów węgla, wo­doru i tlenu. Każdy z atomów węgla tworzy cztery wiązania z są­siadującymi atomami węgla, wodoru lub innymi. Niektóre sąsiadujące atomy węgla połączone są ze sobą wiązaniem podwój­nym: w takich wypadkach atom węgla zajmuje miejsce dwóch ato­mów wodoru. Takie tłuszcze nazywamy nienasyconymi, ponieważ nie zawierają wszystkich atomów wodoru. Tłuszcze z jednym wiązaniem podwójnym nazywamy jednonienasyconymi, a z kil­koma takimi wiązaniami wielonienasyconymi.

Znamy tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Ole­je są tłuszczami nienasyconymi, zachowującymi w temperaturze pokojowej ciekły stan skupienia. Tłuszcze nasycone mają w takiej samej temperaturze postać stałą a jednonienasycone (występują­ce obficie w oliwie) są normalnie ciekłe, lecz tężeją w lodówce. Niektóre tłuszcze stałe powstały w rezultacie procesu utwardza­nia, czyli nasycania wodorem. Oznacza to, że poprzez reakcje chemiczne w wysokiej temperaturze i z udziałem katalizatorów do niektórych atomów węgla „doczepiono” atomy wodoru. Mar­garyna należy do tłuszczów „częściowo uwodorowanych”, jako że wchodzące w jej skład tłuszcze roślinne nie zostały całkowicie uwodornione.

Zarówno tłuszcze, które występują w naturalnej postaci jako nasycone (tłuszcze zwierzęce, olej palmowy czy kokosowy), jak też te sztucznie uwodorowane mają w temperaturze pokojowej stałą konsystencję. Te ostatnie jednak zawierają szkodliwe substancje, zwane tłuszczami trans, których nie spotyka się w przy­rodzie. Tłuszcze zwierzęce oraz oleje częściowo nasycone mogą powiększać reak­cje zapalne oraz podnosić poziom cholesterolu we krwi. Dieta jar­ska zawiera na ogół znikome ilości tłuszczów nasyconych, chociaż uwzględnia olej palmowy i kokosowy, a niektórzy wegetarianie jadają nabiał. Weganie to wegetarianie, którzy nie spo­żywają żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.